Page 4 - ML
P. 4

VÅRA GYMNASIEUTBILDNINGAR 5
 4 VÅRA GYMNASIEUTBILDNINGAR

 MARINBIOLOGIUTBILDNINGARNA                                                                LEDARSKAP & KOMMUNIKATION


                                                                                                                                        Vi lägger fokus på din
 Är du intresserad av naturvetenskap och vad som händer under ytan i våra sjöar och hav. Är du                               Ledarskapsutbildningen inom samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap
 en blivande marinbiolog, naturguide eller skärgårdskapten? Är du intresserad av marina ekosystem                             vänder sig till dig som är intresserad av mänskliga relationer och som vill förstå hur grupper        personliga utveckling och din
 och gillar att arbeta praktiskt? Vill du öka förståelsen för miljöfrågor, utveckla vattenbruket,                             av människor fungerar och hur de kan utvecklas.                                        roll i gruppen
 turismen eller företagandet i vår vackra skärgård? Då är någon av dessa två utbildningar bra för dig!
                                                                              Kunskaper inom ledarskap och kommunikation efter­          Du kommer att få stor möjlighet att påverka
 När människan använder havens resurser påverkas ekosyste­ får uppleva både annor lunda havsmiljöer och möta                       frågas­inom­de­flesta­yrkeskate­gorier.­Under­utbild­         hur vi jobbar. I utbildningen ingår utbild­
 men och vi sätter avtryck i miljön. Att bruka naturen på ett sätt  nya kulturer.                                    ningen får du enskilt och i projektgrupp utveckla               ningsresor ombord på skolans
 som främjar en hållbar utveckling ställer krav på både natur­ PRAKTIK                                          redskap för att formulera, analysera och lösa             båtar och skepp, då ansvar, samarbete och
 vetenskapligt, ekonomiskt och tekniskt kunnande – det får du                                               problem.                                 sammanhållning övas och teoretiska
 här! I framtiden kommer efterfrågan på miljökunnande inom till  I utbildningen ingår 15 veckors praktik, APL.                     Vi studerar rollen som besluts fattare och               studier varvas med praktiska inslag.
 exempel naturvård och turistnäring att öka.   Du kommer att praktisera på arbetsplatser inom                             chef samt grupprocesser och organisation som                Ledarskapsprogrammet ger dig en
  Utbildningen leder till vidare studier inom natur vetenskap  något av våra verksamhetsområden. Denna del av                      enskilda kurser och integrerat i andra ämnen.
 och teknik eller till en yrkeskarriär inom det marina området. utbildningen ger dig kunskaper med stor verklighets­                   Vi fokuserar på din personliga utveckling och              god teoretisk grund och god behörighet
                                                                                                                  till vidare studier på högskolan. Du får
                         anknytning samtidigt som du får unika möjligheter att                          din roll i gruppen. Efter genomförd utbildning
 UPPLÄGG OCH INNEHÅLL                                                                                                     vistas i en utmärkt miljö där du praktiskt
                         skapa kontakter för ditt framtida yrkesliv.                               kommer du att bättre känna dig själv, vara             får utöva och utveckla dina teoretiska kun­
 Under utbildningen får du fördjupade kunskaper om havet som
                           En del av din APL kommer du att göra på skolans segel­                        medveten om dina styrkor och svagheter
 natur­resurs.­ Marinbiologiutbildningen­ ger­ dig­ flera­ olika­ per­                                                                           skaper bland annat genom att starta eget företag
                         fartyg. Ombord fungerar du som besättningsman och deltar i                        och ha jobbat fram modeller som
 spektiv; från minsta lilla havslevande plankton, via de stora                                                                                     inom Ung Företagsamhet (UF).
                         framförandet av fartyget, går vakt, navigerar och lagar mat.                       passar just dig för att hantera olika
 fiskstimmen­till­klimatets­inverkan­på­havens­tillstånd.
  Stora delar av de kurser du läser innehåller praktiska  Marinbiologiprogrammet har två utgångar. De innehåller                    situationer.                                  UTBILDNINGS RESOR
 moment och du lär dig därför att se samband, både mellan  samma grundläggande kurser och har båda marinbiologi och                     Du kommer också att ha fått                    I programmet ingår utbildningsresor om­
 ämnen och mellan teori och verklighet. Kurser inom båtliv  naturbruk som tydliga röda trådar genom de tre åren.                     känna på och förstå hur en grupp                   bord på våra skolsegelfartyg. När vi ligger
 och navigation ger dig kunskap och kompetens att i framti­ DU SÖKER TILL EN AV                                     jobbar bäst tillsammans.                       i hamn besöker vi intressanta platser och
 den jobba inom det marina området.       FÖLJANDE TVÅ UTGÅNGAR:                                                                             historiska miljöer som berikar undervis­
  De naturvetenskapliga kurserna ger via praktiska mo­                                                  UPPLÄGG OCH INNEHÅLL                         nin gen i våra olika ämnen. Vi knyter också
 ment en ökad förståelse för globala ekosystem och miljö­ 1. MARINBIOLOG Denna utgång riktar sig till dig som gillar                                                      in ter na tionella kon tak ter med skolor och
 relaterade frågeställningar. Du får utveckla både ett veten­ naturvetenskapliga ämnen och vill ha en bred ingång till hög­               Du som söker till ledarskapsutbild­                före tag. Ombord deltar du i framför andet av
 skapligt förhållningssätt och din förmåga att planera och  skola. Här läser du mer matte, fysik och kemi, vilket gör att du               ningen bör vara beredd på att anta den ut­             fartyget, går vakt, lagar mat och följer den
 genomföra egna fältstudier.           kan söka vidare till utbildningar för att bli till exempel marin­                    maning det innebär att jobba med personlig                    utbildning som bedrivs
                         biolog, veterinär eller ingenjör.                                    utveckling och grupputveckling. Du kan se fram                        såväl
 UTBILDNINGSRESOR                                                                     emot mycket stöd och ett starkt engagemang för                     ombord som i
 Skolans närområde och Stockholms skärgård är ett självklart  2. VATTEN OCH MILJÖ Denna utgång riktar sig till dig som Vi studerar sam spelet mellan  detta arbete från lärarlaget. Under första delen                        land.               Ledarskap
 alternativ till undervisning i klassrumsmiljö. Varje år gör vi stu­ vill arbeta mer praktiskt, den ger även en grundläggande be­ marina organismer & hur havens  av utbildningen får du de teoretiska grunder och
 dieresor och exkursioner i närområdet.     hörighet­till­högskolan.­Här­läser­du­naturguidning,­fiskevård­ eko system påverkas av människan    verktyg du behöver för att kunna utvecklas och ta                                        börjar med
  I marinbiologiutbildningarna ingår även längre ut­ och lär dig starta eget företag. Det ger dig möjlighet att arbeta                 till dig utbildningen på bästa sätt.                                                 ”jaget”
 bildningsresor ombord på skolans segelfartyg. Under re­ inom exempelvis naturturism, vattenbruk, miljövård eller som                 Utbildningen byggs till stora delar av upp­
 sorna bedriver du studier och besöker spännande platser.   båtförare. Vill du senare skaffa dig ”naturbehörighet” kan du  UTBILDNINGSPLAN, SE SID 9  levelsebaserat lärande och processarbete d v s engage­                           UTBILDNINGSPLAN, SE SID 9
 Det ger dig stora möjligheter att skapa kontakter och du  komplettera med ett basår efter gymnasiet.                          mang i skolarbetet är en förutsättning för att nå målen.


  10 MARS 2022                 FRÅN GRAN CANARIA                   17 DECEMBER 2021                     15 OKTOBER 2021
  Position: N 28°46,1’ W014°02,7’           TILL TENERIFF A                Position: Teneriffas östra kust             Position: till kaj i Las Palmas         FRÅN MALMÖ

  Beräknad ankomst till nästa hamn:                                 Beräknad ankomst till nästa hamn:            Beräknad ankomst till nästa hamn:    TILL GRAN CANARIA
  Santa Cruz deTenerife                    via Lanzarote             Santa Cruz de Tenerife, 18/12 -21            Stockholm 16/10 -21              via Rendsburg och Vigo

  Väder: Sol, nordostlig vind 6 m/s          MB & MBV­LOGG                 Väder: Skinande sol – Lite Vind             Väder: Soligt                    LK ­LOGG

                                                                   Hej
  Hej!                                                Dagen började med att vi kastade loss från
  Idag har det varit en fullspäckad dag med                                 La Gomera. Vi motorseglade längs        Hej!
  både gymnasiearbetesaktivitet och prov                              La Gomeras södra kust tills vi kom till sundet     Detta blir den sista elevloggen från vår
  i klass VIII. I halvklass knatade vi bort till                            mellan La Gomera och Teneriffa. Just det       resa, så vi tänkte kort sammanfatta
  den lokala kajakklubben. Två och två tog                             sundet är känt för sina nyfikna djur som gärna      hela detta äventyr.
  vi oss ut på vattnet i det som blivit likt en                           åker med båten. Vi såg både flasknosdelfiner      Om vi börjar med dagens händelser                                 Rendsburg och innan vi visste ordet av det
  innesluten lagun som bildats innanför ett                              och grindvalar vilket var en väldigt härlig                                                       var vi åter ute på haven. Nu på Engelska
  skyddande vulkaniskt rev. På paddlingen                              upplevelse. Valarna var först skygga men till      och den stora slutstädningen, så kan vi                              kanalen! Med många i klassen sjösjuka fick
  hade vi med oss en guide som talade om                              slut så kom dom i kapp oss och gav en väldigt      rapportera hårt arbete, blöta elever och                              några tappra sköta om det mesta ombord,
  allt från de lokala marina habitaten och                               bra chans för filmning och fotografering.      mycket skratt. Vi har skrubbat golv som                              i alla fall tills dess att all var hyfsat på
  sjögräsängar till historia om kvinnans                               Delfinerna däremot besökte och följde med       tak och packat väskor inför hemresan                                fötterna igen.
  roll i ett medeltida Arrecife. Det var                                skeppets för, där de hoppade och trixade.      imorgon. När vi efter många timmars                                Biscaya bjöd på en hel del höga vågor och
  superintressant och ännu roligare blev det av att vi                        Medan vi hade fokuset på valarna så märkte       städande äntligen var färdiga, hade                                många trötta elever, men när vi väl var ute
  fick paddla till olika platser i ”lagunen” kopplade till                     vi inte när vår kära marinbiologi lärare, Linda,    byssalaget ordnat en fin 3-rätters middag                             ur bukten och anlände till Vigo var det på
  föreläsningarna. Väl tillbaka på båten serverades                          ramlade i vattnet och försvann snabbt i det      med roliga aktiviteter. Alla klädde sig fint                            lugnare vatten. Glada att se land och ha
  lunch av vaktlaget sommarskolan. Sen följde solbad                        turkosa havet. Vi hörde ett tjutande larm och      och 18:00 satt vi till bords i mässen då                              fast mark under fötterna, blev ”kosläppet”
  och lite sista-minuten-plugg inför klass VIII-                            flera elever som skriker ”man över bord”.      seglingsmiddagen serverades. Den bestod                              välkomnat, alla elever skyndade av skeppet
  provet. Eftermiddagen bestod av prov. Det sista                           Snabbt bildas en folkmassa i båtens akter      av en väl varierad charkbricka, en krämig                             och ut på Vigos gator. Det blev många
  inplanerade provet för resan. Skönt att ha det                            och vi ser hur ribben åker i väg i full fart.    pasta Alfredo och en lagom söt och syrlig                             samtal till nära och kära när täckningen
  överstökat så att vi nu i stället kan njuta av den                         Vid detta tillfälle inser vi elever att detta är   vaniljpannacotta med mangokompott.                                 tillät, men snart var vi på väg igen.
  sista veckan här ombord. Avresan till Teneriffa                           en övning för besättning men även för oss.      När middagen avnjutits var det dags att                              Mellan Vigo och Gran Canaria var det lugnt
  vart tidigarelagd, för att undvika en del jobbig                         Ribben kom tillbaka och vi agerade skådespel      dela ut ”seglingens…” och vi alla fick oss                             vatten, varmt väder och skinande sol. Även
  sjö som vi annars skulle ha stött på. Strax efter                         med bår och sjukvårdskontroll tills övningen      ett gott skratt när alla påhittiga rimmen                             lektionerna kom igång på allvar igen, med
  provet lade vi loss och nu är vi guppandes på                           var över. Sen fick vi bada från Älva och hoppa     lästes upp.                                            bokseminarium och redovisningar.
   väg mot Santa Cruz de Tenerife.                                             från bogsprötet.         Om vi nu ska sammanfatta hela detta                                På vägen över två av de sju haven har
   Ha de bra era land-                                                Dagen avslutades med         äventyr kan vi välja ett ord och det skulle                            vi stött på många olika djur, mareld och
                                                              film och VHF-plugg.
   krabbor, massor av                                                                    vara: händelserikt. Under dessa fyra                                fantastiska stjärnhimlar. Men nu är det dags
   kramar från oss riktiga                                               //Willie, Sofia, Hugo D       veckor har vi sett och upplevt många olika                             för oss att packa ihop och resa hem, för vad
   sjöfarare.                                                                        saker. När vi kastade loss i Malmö, var vi                             är det man säger. Borta bra men hemma
   //Alice och Ángela                                                                    alla förväntansfullt ovetande om vad vi                              bäst!
                                                                               gett oss in på. Det startade med en kort                              // Wilma, Andrea, Elsa L
                                                                               tur på Nordsjön, innan vi åter var i land i
   1   2   3   4   5   6   7   8   9