Page 3 - ML
P. 3

2 REKTORN HAR ORDET                                                         GAMLA ELEVER 3


 Hej!                Jesper Rydberg MBv14                         Julia Östenius Lk16
                                                      Bor: Uppsala
                   Bor: Bor: I en väska
                                                      det är riktigt kul. Studentlivet är otroligt på alla
                   större segelbåtar. Men säsongen i Europa bör-
 Att välja gymnasium, skola och program  VÄLKOMMEN TILL  Gör idag: I dag seglar som Yacht Skeppare på  Gör idag: Läser juristprogrammet i Uppsala och
 är ett stort val! MARINA LÄROVERKET jar lida mot sitt slut så nästa stopp Västindien.          sätt och vis.
                                                      Gjort en studenten:Tog studenten 2019, planen
                   Gjort sen studenten: Jag har säsongsjob-
 Tiden i gymnasieskolan ska vara lustfylld  bat som skeppare och äventyrsguide på olika          var att jobba och resa men pandemin kom dess-
 och rolig samt ge en god grund för  Marina läroverket är en fristående gymnasieskola i marin miljö, som även erbjuder  platser i världen beroende på var vindarna tar  värre emellan. Efter 1,5 år fick jobbet bytas ut
                   mig. Även tryckt in två terminer på Chalmers
                                                      mot plugg, och det ångar jag inte en sekund.
 fortsatta studier eller yrkesliv – vi  vuxenutbildningar och ett antal fristående kurser.  tekniska högskola där jag läste Sjöbefäl klass 7  Bästa minnet från Marina: Allt! Hade en fantas-
 erbjuder allt detta.        och Maskinbefäl klass 7.                       tisk klass, otroliga lärare och alltid kul i skolan.
 Skolan är inte större (500 gymnasieelever) än att vi  kontakter och fältstudier är ett gott  Bästa minnet från skolan: Mitt bästa minne  Måste jag välja blir det givetvis vår långsegling
 Alla våra utbildningar ger behörighet för  kan erbjuda dig både trygghet och kamratskap,  exempel på detta. va som för många från Älva seglingen. När vi  i trean som vi alla fick uppleva tillsammans.
 vidare studier på högskolan. men tillräckligt stor för att ge dig möjlighet  nattseglade och jag för fösta gången fick upp- Magiskt!
                   leva mareld. Bland de mest magiska jag sätt.
                                                      Framtidsdrömmar: Vi får se vart det bär av.
 till intressanta och varierande upplevel- LÅNGSEGLINGAR  Framtidsdrömmar: Den stora drömmen är att   Har några år kvar här så har lite tid att fundera,
 Marinbiologiutbildningarna  ser. Av oss som arbetar här kan du se  OCH UTBILDNINGS-  få arbeta som ytbärgare. Men jag känner att  men någonting inom juridiken. Måste bara lista
 (NB – Marinbiolog samt Vatten och miljö) fram emot ett starkt engagemang för  RESOR jag ska ut och leva lite till i den stora världen  ut vad!
 din personliga utveckling, vilken  Inom alla våra gymnasie- innan det är dags att jaga den drömmen.
 Ledarskap och kommunikation  utbildning du än väljer. Vår marina  utbildningar förläggs
 (SA – Beteendevetenskap) profil ger stora möjligheter för dig  delar av undervisningen
 som har ett marint fritidsintresse  ombord på skolans fartyg
 Marinteknikutbildningen  och vill skaffa dig god behörighet  på olika utbildningsresor
 (MX – Service och reparation) för högre studier, men också för dig  i Östersjön, Nordsjön,
 som siktar mot en marin yrkeskarriär. Medel havet och Atlanten.
 Alla elever genomgår en
 Företagande och  Skolan ligger i Stocksunds hamn i  grundlägg ande säkerhetsut-
 entreprenörskap  Danderyd, bara en mil norr om Stock- bildning innan vi ger oss ut på
 (EK – Ekonomi) holms city. Det är enkelt att ta sig till Ma- sjön.
 rina läroverket med buss, bil, T-bana,  I säker hetsutbildningen tränas
 Roslagsbanan eller båt. Marina  praktiskt: HLR,
 läroverket består av flera bygg- L-ABC, Brand och Överlev-
 För dig som går i 9:an
 nader och gröna ytor inom  nadsteknik. För att kunna
 samma område. Skolområdet  delta på seglingarna
 och söker gymnasium
 ramas in av bland annat ka- krävs ett godkänt ”Lä-
 till hösten 2022
 jen mot Saltsjön där de far- karintyg för sjö folk”,
 tyg som används i undervis- dvs. att du inte lider av
 Omvalsperioden 15 april – 19 maj
 ningen lägger till. Läget ger  något allvarligt sjuk-
 Under denna period kan du göra ändringar
 i ditt val! Du kan lägga till eller stryka samt
   utmärkta möjligheter till att  domstillstånd. Har du
 nyttja både vad skärgården
 ändra ordningen på valet du gjorde i februari.
 Besök oss gärna frågor kring detta är du
 och storstaden har att erbjuda. välkommen att kontakta
 skol hälso vården. Eleven   Hållbara hav
 • Prova-på-dag den 4 maj 9.30 – ca 15.00,
 SKOLANS  betalar självkostnadspris för
 anmälan via e-post, se hemsida
 NÄTVERK  mat under utbildningsre-
 • Öppet hus den 4 maj 17.00– 19.30
 Se program på
 ÄR UNIKT  sorna samt kostnaden för
 Vi samarbetar med an- läkarintyg.
 www.marinalaroverket.se
 dra skolor, högskolor
 För dig som inte kan komma hänvisar
 och näringsliv både  ANSÖKAN OCH
 vi till: oh.marinalaroverket.se
 nationellt och inter- ANTAGNING
 – där hittar du all information om
 våra olika utbildningar
 nationellt. Marina läroverket
 Vår närhet till  är en friskola och
 skärgården och vår  har s k riksintag,
 tillgång till båtar och  det innebär att du
 skepp gör det möjligt  kan söka hit var du än
 För dig som går i 8:an och kommer  för oss att förlägga delar av  bor. Antagning till Marina
 söka gymnasium till hösten 2023 undervisningen på andra platser.  läroverkets gymnasieutbildningar
 Under läsåret 22/23 erbjuder vi  Vi vill ge dig en studietid fylld  sköts av Gymnasieantagningen i
 följande tillfällen att träffa oss: Stockholms län. Det är stu-
 av intressanta upplevelser som  dievägledaren i din skola som
 Dantemässan 19 nov ger dig livslånga kunskaper och  informerar dig om hur du söker
 Gymnasiemässan 24-26 nov erfarenheter. Vi menar att vis- gymnasieskola. Du hittar även
 Öppet hus 3 dec telsen ombord på ett segelfartyg,  en tydlig beskrivning av detta på
 Öppet hus 1 feb  med gruppträning, internationella  vår hemsida under ”9:an”.
 Prova-på-dag 3 maj
 Öppet hus 3 maj            Kitty Jansson MB14B           Pontus Sunnanstaf MB15A
 Med reservation för ändringar.    Bor: Lofoten, Norge/ Italien       Bor: Stocksund
                    Gör idag: Studerar Environmental Science  Gör idag: Studerar Nationalekonomi vid Uppsala
                    (Miljövetenskap) på distans, andra året. Universitet och planerar att ta en kandidat. Vid
 Per Emteryd , Rektor Skolans pedagogiska idé  Kontaktpersoner Har gjort sedan studenten: Jag utbildade mig  sidan av detta medverkar jag i driften av ett litet
 är att varva teoretiska och      som kajakguide och instruktör nära Reine,  progressivt rederi i Stockholm. Vi har konverterat
                    Lofoten i Norge. Jobbar där på somrarna och
                                        vårat fartyg till elektrisk drift. Projektet fick mig
 praktiska studier för att nå     resten av årstiderna spenderar jag i de italien- att intressera mig för sjöfartsbranschens utveck-
 en djupare kunskap. Vårt       ska alperna. Distansstudier var en grej redan  ling mot högre effektivitet och mindre utsläpp.
                                        Efter studenten praktiserade jag på Älva i några
                    innan Covid-19 utbröt, och ger en möjligheten
 övergripande mål är att        att studera till något man brinner för och göra  månader. Sedermera arbetade jag som matros
 våra elever under sina tre      det man älskar på samma gång.      ombord och fick mycket glädje av våra
                    Bästa minnet från skolan: Jag tänker ofta
                                        inspirerande och smarta elever.
 KONTAKT FACEBOOK www.facebook.com/Marinalaroverket • Må bra Per Emteryd  Lee Stern Daniel Lindefors Winblad  minnena jag har. En utbildning där du inte bara  när kapten på Älva slår av maskinen och vi glider
 HEMSIDA www.marinalaroverket.se
 år i gymnasieskolan ska:
                    tillbaka på gymnasiet som flera av de bästa
                                        Mina bästa minnen från skolan: Alla de gånger
 E-POST info@klartskepp.se
                                        genom vattnet mot nya mål med enbart vindens
                    får lära dig teoretiskt, men också praktiskt. Det
 TELEFON 08-85 32 00
                    ger ett så mycket starkare intryck än att bara
                                        kraft.
 Biträdande rektor
 Studierektor Vux
 Rektor
 • Utmanas och lyckas
                                        Framtidsdrömmar: I framtiden ser jag mig
                    läsa i böcker.
 POST- OCH BESÖKSADRESS
 08-506 532 02
 08-506 532 31
 08-506 532 01
                    Framtidsdrömmar: Fortsätta min utbildning
 • Behålla intresset
 daniel@klartskepp.se
 per@klartskepp.se
 lee@klartskepp.se
 Marina läroverket, Stocksunds hamn, 182 78 Stocksund
                    och få chansen att arbeta med att bevara  själv vara en del av den kraftiga miljöinriktade
                                        progression som satts igång, då främst inom
                    klimatet och den natur jag har så mycket glädje  området sjöfart.
 Marina läroverket           av idag.
 är en del av
   1   2   3   4   5   6   7   8