Page 2 - ML
P. 2

2 REKTORN HAR ORDET                                                                                                                                  GAMLA ELEVER 3


  Hej!                                                                                         Jesper Rydberg MBv14                         Julia Östenius Lk16
                                                                                                                                Bor: Uppsala
                                                                                             Bor: Bor: I en väska
                                                                                                                                det är riktigt kul. Studentlivet är otroligt på alla
                                                                                             större segelbåtar. Men säsongen i Europa bör-
  Att välja gymnasium, skola och program      VÄLKOMMEN TILL                                                            Gör idag: I dag seglar som Yacht Skeppare på             Gör idag: Läser juristprogrammet i Uppsala och
  är ett stort val!                MARINA LÄROVERKET                                                          jar lida mot sitt slut så nästa stopp Västindien.           sätt och vis.
                                                                                                                                Gjort en studenten:Tog studenten 2019, planen
                                                                                             Gjort sen studenten: Jag har säsongsjob-
  Tiden i gymnasieskolan ska vara lustfylld                                                                       bat som skeppare och äventyrsguide på olika              var att jobba och resa men pandemin kom dess-
  och rolig samt ge en god grund för        Marina läroverket är en fristående gymnasieskola i marin miljö, som även erbjuder                          platser i världen beroende på var vindarna tar            värre emellan. Efter 1,5 år fick jobbet bytas ut
                                                                                             mig. Även tryckt in två terminer på Chalmers
                                                                                                                                mot plugg, och det ångar jag inte en sekund.
  fortsatta studier eller yrkesliv – vi      vuxenutbildningar och ett antal fristående kurser.                                          tekniska högskola där jag läste Sjöbefäl klass 7           Bästa minnet från Marina: Allt! Hade en fantas-
  erbjuder allt detta.                                                                                 och Maskinbefäl klass 7.                       tisk klass, otroliga lärare och alltid kul i skolan.
                          Skolan är inte större (500 gymnasieelever) än att vi    kontakter och fältstudier är ett gott                  Bästa minnet från skolan: Mitt bästa minne              Måste jag välja blir det givetvis vår långsegling
  Alla våra utbildningar ger behörighet för    kan erbjuda dig både trygghet och kamratskap,         exempel på detta.                           va som för många från Älva seglingen. När vi             i trean som vi alla fick uppleva tillsammans.
  vidare studier på högskolan.           men tillräckligt stor för att ge dig möjlighet                                            nattseglade och jag för fösta gången fick upp-            Magiskt!
                                                                                             leva mareld. Bland de mest magiska jag sätt.
                                                                                                                                Framtidsdrömmar: Vi får se vart det bär av.
                          till intressanta och varierande upplevel-                LÅNGSEGLINGAR                        Framtidsdrömmar: Den stora drömmen är att               Har några år kvar här så har lite tid att fundera,
  Marinbiologiutbildningarna            ser. Av oss som arbetar här kan du se                 OCH UTBILDNINGS-                        få arbeta som ytbärgare. Men jag känner att              men någonting inom juridiken. Måste bara lista
  (NB – Marinbiolog samt Vatten och miljö)     fram emot ett starkt engagemang för                        RESOR                       jag ska ut och leva lite till i den stora världen           ut vad!
                          din personliga utveckling, vilken                   Inom alla våra gymnasie-                   innan det är dags att jaga den drömmen.
  Ledarskap och kommunikation           utbildning du än väljer. Vår marina                    utbildningar förläggs
  (SA – Beteendevetenskap)             profil ger stora möjligheter för dig                  delar av undervisningen
                          som har ett marint fritidsintresse                 ombord på skolans fartyg
  Marinteknikutbildningen             och vill skaffa dig god behörighet                   på olika utbildningsresor
  (MX – Service och reparation)          för högre studier, men också för dig                   i Östersjön, Nordsjön,
                          som siktar mot en marin yrkeskarriär.                 Medel havet och Atlanten.
                                                              Alla elever genomgår en
  Företagande och                  Skolan ligger i Stocksunds hamn i                 grundlägg ande säkerhetsut-
  entreprenörskap                 Danderyd, bara en mil norr om Stock-                bildning innan vi ger oss ut på
  (EK – Ekonomi)                  holms city. Det är enkelt att ta sig till Ma-                     sjön.
                          rina läroverket med buss, bil, T-bana,               I säker hetsutbildningen tränas
                          Roslagsbanan eller båt. Marina                        praktiskt: HLR,
                          läroverket består av flera bygg-                   L-ABC, Brand och Överlev-
    För dig som går i 9:an
                          nader och gröna ytor inom                       nadsteknik. För att kunna
                          samma område. Skolområdet                         delta på seglingarna
    och söker gymnasium
                          ramas in av bland annat ka-                       krävs ett godkänt ”Lä-
    till hösten 2022
                          jen mot Saltsjön där de far-                       karintyg för sjö folk”,
                          tyg som används i undervis-                       dvs. att du inte lider av
    Omvalsperioden 15 april – 19 maj
                          ningen lägger till. Läget ger                       något allvarligt sjuk-
    Under denna period kan du göra ändringar
   i ditt val! Du kan lägga till eller stryka samt
                          utmärkta möjligheter till att                       domstillstånd. Har du
                          nyttja både vad skärgården
   ändra ordningen på valet du gjorde i februari.
   Besök oss gärna                                                    frågor kring detta är du
                          och storstaden har att erbjuda.                     välkommen att kontakta
                                                              skol hälso vården. Eleven                Hållbara hav
   • Prova-på-dag den 4 maj 9.30 – ca 15.00,
                          SKOLANS                               betalar självkostnadspris för
   anmälan via e-post, se hemsida
                          NÄTVERK                                 mat under utbildningsre-
   • Öppet hus den 4 maj 17.00– 19.30
   Se program på
                          ÄR UNIKT                                sorna samt kostnaden för
                          Vi samarbetar med an-                               läkarintyg.
   www.marinalaroverket.se
                          dra skolor, högskolor
  För dig som inte kan komma hänvisar
                          och näringsliv både                            ANSÖKAN OCH
  vi till: oh.marinalaroverket.se
                          nationellt och inter-                            ANTAGNING
  – där hittar du all information om
  våra olika utbildningar
                          nationellt.                                 Marina läroverket
                          Vår närhet till                               är en friskola och
                          skärgården och vår                              har s k riksintag,
                          tillgång till båtar och                           det innebär att du
                          skepp gör det möjligt                          kan söka hit var du än
   För dig som går i 8:an och kommer       för oss att förlägga delar av                     bor. Antagning till Marina
   söka gymnasium till hösten 2023        undervisningen på andra platser.                 läroverkets gymnasieutbildningar
    Under läsåret 22/23 erbjuder vi       Vi vill ge dig en studietid fylld                 sköts av Gymnasieantagningen i
    följande tillfällen att träffa oss:                                        Stockholms län. Det är stu-
                          av intressanta upplevelser som                   dievägledaren i din skola som
    Dantemässan 19 nov              ger dig livslånga kunskaper och                  informerar dig om hur du söker
    Gymnasiemässan 24-26 nov           erfarenheter. Vi menar att vis-                  gymnasieskola. Du hittar även
    Öppet hus 3 dec               telsen ombord på ett segelfartyg,                en tydlig beskrivning av detta på
    Öppet hus 1 feb               med gruppträning, internationella                   vår hemsida under ”9:an”.
    Prova-på-dag 3 maj
    Öppet hus 3 maj                                                                                  Kitty Jansson MB14B           Pontus Sunnanstaf MB15A
    Med reservation för ändringar.                                                                           Bor: Lofoten, Norge/ Italien       Bor: Stocksund
                                                                                             Gör idag: Studerar Environmental Science  Gör idag: Studerar Nationalekonomi vid Uppsala
                                                                                             (Miljövetenskap) på distans, andra året. Universitet och planerar att ta en kandidat. Vid
  Per Emteryd , Rektor              Skolans pedagogiska idé     Kontaktpersoner                                           Har gjort sedan studenten: Jag utbildade mig  sidan av detta medverkar jag i driften av ett litet
                          är att varva teoretiska och                                                      som kajakguide och instruktör nära Reine,  progressivt rederi i Stockholm. Vi har konverterat
                                                                                             Lofoten i Norge. Jobbar där på somrarna och
                                                                                                                  vårat fartyg till elektrisk drift. Projektet fick mig
                          praktiska studier för att nå                                                     resten av årstiderna spenderar jag i de italien- att intressera mig för sjöfartsbranschens utveck-
                          en djupare kunskap. Vårt                                                       ska alperna. Distansstudier var en grej redan  ling mot högre effektivitet och mindre utsläpp.
                                                                                                                  Efter studenten praktiserade jag på Älva i några
                                                                                             innan Covid-19 utbröt, och ger en möjligheten
                          övergripande mål är att                                                        att studera till något man brinner för och göra  månader. Sedermera arbetade jag som matros
                          våra elever under sina tre                                                      det man älskar på samma gång.      ombord och fick mycket glädje av våra
                                                                                             Bästa minnet från skolan: Jag tänker ofta
                                                                                                                  inspirerande och smarta elever.
   KONTAKT FACEBOOK www.facebook.com/Marinalaroverket • Må bra         Per Emteryd     Lee Stern     Daniel Lindefors Winblad                   minnena jag har. En utbildning där du inte bara  när kapten på Älva slår av maskinen och vi glider
    HEMSIDA www.marinalaroverket.se
                          år i gymnasieskolan ska:
                                                                                             tillbaka på gymnasiet som flera av de bästa
                                                                                                                  Mina bästa minnen från skolan: Alla de gånger
    E-POST info@klartskepp.se
                                                                                                                  genom vattnet mot nya mål med enbart vindens
                                                                                             får lära dig teoretiskt, men också praktiskt. Det
    TELEFON 08-85 32 00
                                                                                             ger ett så mycket starkare intryck än att bara
                                                                                                                  kraft.
                                                     Biträdande rektor
                                                              Studierektor Vux
                                           Rektor
                          • Utmanas och lyckas
                                                                                                                  Framtidsdrömmar: I framtiden ser jag mig
                                                                                             läsa i böcker.
    POST- OCH BESÖKSADRESS
                                                     08-506 532 02
                                                              08-506 532 31
                                           08-506 532 01
                                                                                             Framtidsdrömmar: Fortsätta min utbildning
                          • Behålla intresset
                                                              daniel@klartskepp.se
                                           per@klartskepp.se
                                                     lee@klartskepp.se
    Marina läroverket, Stocksunds hamn, 182 78 Stocksund
                                                                                             och få chansen att arbeta med att bevara  själv vara en del av den kraftiga miljöinriktade
                                                                                                                  progression som satts igång, då främst inom
                                                                                             klimatet och den natur jag har så mycket glädje  området sjöfart.
  Marina läroverket                                                                                   av idag.
  är en del av
   1   2   3   4   5   6   7