Page 10 - ML
P. 10

VÅRA VUXENUTBILDNINGAR 11
 10 VÅRA VUXENUTBILDNINGAR
                                                                              SJÖUTBILDNING                                                uppfyller villkoren enligt
                                                                                                                                      Alla våra utbildningar


                                                                                                                                          STCW-Manila.
                                                                              KURSVERKSAMHET                                                                              Marina läroverket har i över 20 år utbildat både fritidsseglare och yrkesfolk i det
                                                                              mesta som har med båtar och skärgård att göra. Vår kursverksamhet är inriktad på
                                                                              att bedriva bra utbildning i verklighetsnära miljö. Vi har ett eget rederi med båtar
                                                                              och skepp i varierande storlek som vi använder inom våra olika kurser. Vi tror
                                                                              att den bästa utbildningen är den som sker med verkligheten som klassrum.
          Vi tror att den bästa    SKÄRGÅRDSKAPTEN

          ut bildningen är den                                                          FARTYGSBEFÄL KLASS VIII OMBORD         BASIC SAFETY TRAINING

             som sker med                                                           För många växer tanken på att kunna jobba med sin hobby,  Alla som arbetar inom yrkessjö farten måste ha goda

              verklig heten                                                         båtlivet, i takt med att erfaren heten och upplevelserna till sjöss  grundkunskaper i säker het. Livet på ett fartyg är riskfyllt
                                                                                                      men riskerna kan hanteras. Med rätt utrustning och rätt
                                                                              blir större. Fartygsbefäl klass VIII är för många början till en
             som klassrum.     YRKESHÖGSKOLAN                                              yrkeskarriär. Med en ”åtta” i bagaget kan du köra taxibåt och  kunskap blir arbetet säkrare både för dig och för omgiv-
                                                                              mindre arbetsbåtar (upp till ca 15m längd). Den ger dig också  ningen. Under fem dagar får du en gedigen utbildning i
                                                                              större trygghet i din roll som skeppare och passar även bra för  hur du hanterar olika typer av risker ombord på fartyg och
                         Skärgårdskapten är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning som bygger på                    den säkerhetsmedvetne fritidskepparen.     vi övar mycket praktiskt. Överlevnad, brandskydd, sjuk-
                         en kombination av teori och praktik och förbereder dig för ett jobb inom                 Vi har två varianter av utbildningen, en som sker i Stock- vård och arbetsmiljö är några exempel på övnings-
                         skärgårdstrafiken.                                            holm med praktiska övningar ombord på vår fd tullkryssa- områden.
                                                                              re Petsamo och en som sker ombord på vårt skolsegelfartyg
                         Utbildningen finns både i Stocksund och i Härnösand.                           Älva i farvattnen kring Kanarie öarna efter nyår. DESSA KURSER KAN
                         Utbildningen i Härnösand sker på halvdistans men följer samma upplägg.                                          DU GÅ HOS OSS :
                                                                              HANDHAVANDE AV SNABBA FARTYG          Maskinbefälsexamen klass VIII
                                                                              Att färdas med snabb båt i våra skärgårdar är en fantastisk upp- Refresh Basic Safety STCW Manila
                         Våra svenska skärgårdar är närmast unika i världen och en ar- INBYGGD PRAKTIK
                         betsplats som innebär både sol, bad, värme, is och snö. Trafiken  Praktiken som genomförs inom ramen för utbildningen gör de  levelse men det ställer höga krav på dig som skeppare. Utbild- ROC Radiokommunikation
                         bedrivs året om och i alla väder. Fartygen framförs i hög fart  allra flesta på någon svensk skärgårdsbåt. Det finns inget som  ningen i ”snabba fartyg” är en fortsättningskurs på utbildning- Krishantering, CCM
                         och i trånga farvatten som tidvis är mycket hårt trafikerade. Att  hindrar att du även gör den i utlandet men det är inte så vanligt.  en Fartygsbefäl klass VIII. Utbildningen vänder sig till dig som  Fortbildningskurs i krishantering (CCM)
                         jobba i denna miljö är både speciellt och spännande och ställer  Praktiken gör du under ca 5 månader fördelat på två perioder.  ska köra båtar som kan gå i 35 knop eller mer. Uppmärksamhet  Medical Care Refresh
                         särskilda krav.                Eftersom branschen är säsongsbetonad görs denna praktik i  och god färdplanering är två huvuddelar i kursen. Utbildningen  Master of Yachts 200GT Limited
                                                                              är praktiskt inriktad och vi kör mycket båt.  Säkerhetsutbildning för inre fart.
                                                huvdsak under sommaren båda åren.
                         KOMBINATION AV TEORI OCH PRAKTIK                                                             För mer information om dessa kurser, se
                         Utbildningen är 2-årig och bedrivs i samarbete med Linné- YRKES HÖGSKOLAN                                       www.sjoutbildning.se/yrkesutbildningar
                         universitetet/Sjöfartshögskolan i Kalmar. Under dessa två år  Att studera på yrkeshögskolan är både roligt och omväxlande
                         får du lära dig allt ifrån däcksarbete till att framföra och han- och en av de utbildningsformer i Sverige som visat sig ge de
                         tera olika typer av fartyg. Vi kombinerar teori med praktiska  bästa resultaten. Vi som jobbar med utbildningen är själva                                     KRYSSA I VINTER –
                         övningar både i verkligheten och i simulator.  aktiva inom branschen på olika sätt och vi har också ett tätt
                          Utbildning av moderna sjöbefäl handlar inte bara om  samarbete med branschorganisationen Skärgårdsredarna och
                         att lära sig ”köra båt” utan i minst lika hög grad om att  en mängd större och mindre rederier. Du kan förvänta dig en                                       BLAND KANARIEÖARNA
                         kunna tänka säkerhetsmässigt, kunna sköta en del admi- utbildning med verklighetsanknytning och högt ställda mål.                                         Ta Fartygsbefälsexamen klass VIII
                         nistration, ta hand om fartyget och inte minst vara en god
                         ledare och organisatör. Som befälhavare ombord kommer  KURSPLAN YH – SKÄRGÅRDSKAPTEN                                                        ombord på segelfartyget Älva
                         du att vara chef över din besättning och det ställer krav                                                                      Marina läroverket Sjöutbildning erbjuder en vecka
                         på förmåga att kunna skapa en god och säker arbetsmiljö. KURS         YH-POÄNG                                                      ombord på segelfartyget Älva, då vi kryssar bland
                                                Fartygsbefäl, grundkurs
                                                                    10
                          När du efter två år är färdig med utbildningen har du  Maskinteknik, grundkurs   10                                                      Kanarieöarna och samtidigt ger utbildningen
                         läst totalt 400Yh poäng och har då möjlighet att söka ut  Sjömanskap och navigation  40                                                     Fartygsbefälsexamen klass VIII. Utbildningen
                         behörighet som Fartygsbefäl klass VII för inre fart. Fartygsbefälsexamen klass VII (7)  125                                                   leder till behörighet som befälhavare för mindre
                                                Företagsekonomi och småföretagande   15                                                      yrkesfartyg men passar även bra för den säker
                         KARRIÄREN I SKÄRGÅRDSTRAFIKEN         Lagstiftning och regelverk       10                                                      hetsmedvetne fritidskepparen.
                                                Ledarskap               15
                         Karriärvägen inom sjöfarten bygger på att du kombinerar ut-                                                                     Vi tar oss runt Kanarieöarna och besöker öarna
                                                Marin elteknik             10
                         bildning med praktik i olika steg. Efter utbildningen är det för-                                                                  Teneriffa, Palma och La Gomera.
                                                Materialkunskap            10
                         sta steget för de allra flesta att jobba på däck en period för att  Miljökunskap, marin miljö  10                                                Se vår hemsida för mer information.
                         sedan kliva upp som befälhavare på en lite mindre skärgårds- LIA period 1      90
                         båt. Efter några år som befäl har du sedan möjlighet att söka ut  LIA period 2   45
                         en högre behörighet som ger rätt att vara befälhavare på i stort  Examensarbete   10                                                                  Tel 08-506 532 90
                         sett alla fartyg i skärgården.         SUMMA:               400 P                                                                  www.sjoutbildning.se
                                                En veckas studier motsvarar 5Yh-Poäng                                                                    E-post info@sjoutbildning.se
   5   6   7   8   9   10   11   12